Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van Verwerking van Persoonsgegevens die Jan Bakker WebTeksten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53158946, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Verwerkersovereenkomst kwalificeert zich zoals bedoeld in artikel 28 AVG.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Verwerker verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Verwerker Verwerkt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummers;
  • e-mailadressen;
  • IP-adressen;
  • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
 5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:
  • personen die gebruik maken van de Dienst;
  • bezoekers van de website;
  • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Verwerkingsverantwoordelijke;
  • personen die opgenomen worden door Verwerkingsverantwoordelijke in haar e-mailadressenboek binnen de door Verwerker beschikbaar gestelde webmailomgeving;
  • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
  • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke;
  • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Verwerkersovereenkomst genoemde Verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
 2. Verwerker zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 4. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Verwerker.
 5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Verwerker redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Verwerkingsverantwoordelijke worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk.
 4. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 6. Het is aan Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of Verwerker afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 7. Verwerkingsverantwoordelijke staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 8. Verwerkingsverantwoordelijke staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 9. Onverminderd de overige rechten van Verwerker, vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Verwerkingsverantwoordelijke in strijd handelt met deze Verwerkersovereenkomst en/of AVG en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Verwerker heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Verwerkingsverantwoordelijke geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Verwerkingsverantwoordelijke geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Verwerkingsverantwoordelijke binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Verwerker, dan is Verwerker gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd om de Verwerkersovereenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Verwerker treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals die voortvloeien uit de meest recente versie van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals is gepubliceerd op https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/
 3. Verwerker kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 4. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 5. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Verwerker ter beschikking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor Verwerker in ieder geval het melden aan Verwerkingsverantwoordelijke van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
 • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp nodig heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Verwerker hieraan meewerken en kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker ingevolge deze Verwerkersovereenkomst voor Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Verwerker jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 • voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst of
 • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICTdeskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, eens per jaar plaats.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst is met terugwerkende kracht aangegaan voor de duur van 12 maanden zoals bepaald in de eerste factuur  aan de Verwerkingsverantwoordelijke en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. De Overeenkomst wordt jaarlijks met 12 maanden verlengd tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke minimaal een maand voor de afloopdatum van de Overeenkomst heeft aangegeven deze Overeenkomst te willen beëindigen.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Verwerker deze Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke zal terugbezorgen dan wel Verwerker wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Verwerker kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 5. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, die tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke mochten ontstaan in verband met deze Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.