Via Jan Bakker WebTeksten (hierna: JBWT), www.janbakkerwebteksten.nl, worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook uw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met uw eigen naam) als persoonsgegeven.

JBWT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door JBWT dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • JBWT duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • JBWT de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • JBWT u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • JBWT passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van JBWT persoonsgegevens verwerken;
 • JBWT uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

JBWT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt JBWT uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. JBWT raadt u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van Diensten van JBWT worden gegevens van u verkregen. Daaronder kunnen zich persoonsgegevens bevinden. JBWT bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Registreren

Bij bepaalde onderdelen van JBWT, zoals bij het beheer van uw website, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart JBWT via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

JBWT zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de (verwerkers)overeenkomst die u met JBWT sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze hostingdiensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.

Toegang beheeromgeving 

U kunt toegang krijgen tot een beheeromgeving van uw website waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Verwerking van gegevens op uw website

Als u het beheer/onderhoud van uw website overlaat aan JBWT, sluit u hiervoor een verwerkersovereenkomst met JBWT (zie: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/verwerkersovereenkomst/)

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij JBWT een bestelling plaatst, wordt voor de afhandeling daarvan gebruikgemaakt van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan JBWT uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Betalingen via www.janbakkerwebteksten.nl

Momenteel is het niet mogelijk om via de website betalingen te verrichten aan JBWT. Zodra dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld bij betaalde leestoegang, wordt dit door JBWT aan u gecommuniceerd. In dat geval vindt de afhandeling van iDEAL plaats in samenwerking met TargetMedia/TargetPay. Zie: https://www.targetpay.com/dw-cookies/privacy-statement

Reclame

JBWT verzorgt geen nieuwsbrief en ook geen reclame waarbij uw persoonsgegevens zijn betrokken.

Contactformulier

JBWT biedt u de mogelijkheid om contact op te nemen c.q. vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens. Als u het vakje niet aanvinkt, wordt de e-mail niet verzonden.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan JBWT locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. JBWT heeft hier geen invloed op.

JBWT raadt u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

JBWT publiceert uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden/datalekken

 • JBWT kan uw gegevens als reseller van hostingdiensten doorgeven aan de Nederlandse hostingpartner Antagonist B.V. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst. Antagonist B.V. doet er alles aan om uw informatie en website te beveiligen. Hetzelfde geldt voor JBWT. Download ons informatiebeveiligingsbeleid: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/
 • JBWT treedt ook op als hostingpartner van Versio B.V. De relatie met dit bedrijf blijft echter beperkt tot het parkeren c.q. forwarden (doorgeleiden) van enkele inactieve domeinnamen. Voor de goede orde kan de Verwerkersovereenkomst met Versio B.V. worden geraadpleegd via deze url: https://www.janbakkerwebteksten.nl/wp-content/uploads/2018/05/VERSIO_BV_AVG.pdf
 • Op de website https://www.janbakkerwebteksten.nl zijn in de footer social media buttons (voor Facebook en LinkedIn) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als u van deze links gebruikmaakt.

Cookies

Op de website https://www.janbakkerwebteksten.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Lees daarvoor het cookiebeleid van JBWT: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/cookiebeleid/

Websites van derden

JBWT zorgt ervoor dat in voorkomend geval alleen vertrouwde websites van derden aan https://www.janbakkerwebteksten.nl worden verbonden. JBWT raadt u niettemin aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Ook offline neemt JBWT beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Lees daarvoor het informatiebeveiligingsbeleid van JBWT:  https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door JBWT bewaard voor zo lang als nodig om bestellingen af te handelen of voor de duur van een overeenkomst. Daarna bewaart JBWT persoons- of betaalgegevens vanwege de fiscale bewaarplicht nog maximaal zeven jaar betaalgegevens.

Inzage, wijziging of vernietiging van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met JBWT opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien of te verwijderen. Gebruik daarvoor het formulier op deze pagina: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/gegevenstoegang/

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u degelijk te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

JBWT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt JBWT u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Jan Bakker WebTeksten
Piet Heinstraat 36
5666EZ  Geldrop
privacy@janbakkerwebteksten.nl
06-16290558 (tijdens kantooruren)