Artikel 1. Definities

 1. Dienstverlener: Jan Bakker WebTeksten, gevestigd aan de Piet Heinstraat 36, 5666EZ  Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53158946.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document
 4. Dienst: de specifieke dienst die Dienstverlener met Cliënt overeenkomt, dat wil zeggen de jaarlijkse webhosting, domeinnaamregistratie en (incidenteel) website-gerelateerd onderhoud.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Cliënt krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: de website van Dienstverlener.

Artikel 2. Jaarlijkse verlenging en aanvaarding

 1. Cliënt ontvangt eenmaal per jaar een factuur om de Dienst af te nemen. De overeengekomen tarieven van de Dienst en prijs zijn bindend.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling c.q. verlenging. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Cliënt om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.
 3. Indien blijkt dat door Cliënt verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dienstverlener bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Cliënt zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Cliënt de aanvaarding door Dienstverlener wordt meegedeeld.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Cliënt
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dienstverlener dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dienstverlener accepteert, behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
 4. Cliënt is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Cliënt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.
 5. Het is Dienstverlener toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Cliënt aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Cliënt.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Dienstverlener Cliënt een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Cliënt toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Cliënt naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Cliënt zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Cliënt te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Dienstverlener te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Dienstverlener heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Cliënt ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Dienstverlener niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 9. Dienstverlener is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in lid 8.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven op de Website.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Dienstverlener gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Dienstverlener zal Cliënt, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Cliënt heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Alle voor Dienstverlener uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt, mits deze aan Cliënt te wijten zijn.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Cliënt aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Cliënt zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienstverlener die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Dienstverlener hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Dienstverlener gerechtvaardigd is, is Dienstverlener gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Dienstverlener in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Cliënt te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Dienstverlener zal Cliënt informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Dienstverlener gerechtigd hiervan aangifte te doen. Dienstverlener kan hierbij alle relevante informatie over Cliënt en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Dienstverlener verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Cliënt aangeboden informatie is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Cliënt vrijwaart Dienstverlener voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Cliënt lijdt door een ingrijpen van Dienstverlener in het kader van de klachtenprocedure.
 7. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 lid 2, onthoudt Cliënt zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Dienstverlener de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend: a. Schadelijke scripts of processen waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, overige Cliënten van Dienstverlener of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen. b. IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s. c. Proxysoftware, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren. d. BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken. e. Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie verschaffen over externe netwerken. f. Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van Cliënt of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen. g. E-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers. h. Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Cliënt en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. i. Pornografisch en/of erotisch materiaal.
 8. Cliënt zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van Dienstverlener is het Cliënt verboden de door Dienstverlener verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen.
 11. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Cliënt gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 12. Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer die Cliënt mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Cliënt te allen tijde bij de Dienstverlener opvragen vi het e-mailadresinfo@janbakkerwebteksten.nl. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid dataverkeer sluit Dienstverlener het webhostingaccount af. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer is bereikt.
 13. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 14. Cliënt kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van de Dienst. De keuze is aan Cliënt.
 15. In het geval dat Dienstverlener geen maximum heeft gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer (aangemerkt als ‘onbeperkt’), dan geldt dat Cliënt zich dient te weerhouden van gebruik waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit (naar oordeel van Dienstverlener) overige Cliënten van Dienstverlener kan hinderen.
 16. Indien naar oordeel van Dienstverlener sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Cliënten van Dienstverlener, dan is Dienstverlener, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 lid 8, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief voor opslagruimte en/of dataverkeer te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.
 17. Cliënt verstrekt hierbij Dienstverlener een onbeperkte licentie om alle door Cliënt via de systemen van Dienstverlener verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Dienstverlener geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Dienstverlener.
 18. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Cliënt.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Dienstverlener voor Cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. De beschikbaarheidsinformatie van domeinnamen die Dienstverlener op verzoek verstrekt is louter indicatief. Cliënt kan er bij het bestelproces geen enkel recht aan ontlenen.
 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 4. Cliënt kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Dienstverlener, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Cliënt vrijwaart en houdt Dienstverlener schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Cliënt.
 6. De opdracht van Cliënt aan Dienstverlener om een domeinnaam te verhuizen,  impliceert dat Cliënt eigenaar is van die bepaalde domeinnaam. Ook bij opdracht tot verhuizing van een domeinnaam vrijwaart Cliënt Dienstverlener voor alle claims die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 7. Indien Cliënt geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die Cliënt aan Dienstverlener verzocht te verhuizen, begaat Cliënt een inbreuk op lid 6 en is  Cliënt Dienstverlener automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000,00 verschuldigd.
 8. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verliezen door Cliënt van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Dienstverlener.
 9. Cliënt dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
 10. Dienstverlener heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Cliënt aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Cliënt in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 11. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Cliënt is Dienstverlener gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 7. Resellers

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Dienstverlener door Cliënt aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Cliënt handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Dienstverlener overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Dienstverlener is.
 3. Cliënt is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Dienstverlener.
 4. Cliënt dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Dienstverlener Cliënt oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Dienstverlener kan verlangen dat Cliënt bewijs hiervan overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Cliënt ontslaat Cliënt niet van haar betalingsverplichtingen jegens Dienstverlener.
 6. Dienstverlener zal uitsluitend via Cliënt contact zoeken met klanten van Cliënt, tenzij Dienstverlener een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Cliënt toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 7. Cliënt is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Dienstverlener te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Dienstverlener voor werving van klanten door Cliënt. Cliënt mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Dienstverlener.
 8. Cliënt is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Dienstverlener dan wel die van haar dienstverleners.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Cliënt verkrijgt Dienstverlener het recht om klanten van Cliënt te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 8. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening is inbegrepen in het tarief van de jaarlijkse hosting.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Dienstverlener zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Dienstverlener opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Dienstverlener zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Dienstverlener is hierbij echter afhankelijk van haar eigen dienstverlener(s). Dienstverlener is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Dienstverlener zal zich inspannen om te zorgen dat Cliënt gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Dienstverlener. Dienstverlener kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Dienstverlener stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Cliënt, tenzij Cliënt hiervoor een aanvullende Dienst heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Cliënt om reservekopieën van de bij Dienstverlener opgeslagen data te maken. Dienstverlener maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Dienstverlener niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor directe schade geleden door Cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Dienstverlener van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Cliënt overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Dienstverlener, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Cliënt onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).
 2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade,  uit welke hoofde dan ook, van Dienstverlener meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
 3. Aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen rust op Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 10 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Dienstverlener.
 5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 6. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Dienstverlener meldt.
 8. Voor zover Cliënt handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart zij Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 11. Storingen en overmacht

 1. Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Dienstverlener zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Cliënt tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dienstverlener is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dienstverlener zich inspannen om Cliënt daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Cliënten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Cliënt van een bepaalde aanpassing af te zien. Dienstverlener is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Cliënt te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen Dienstverlener, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur, opzegging en verlenging

 1. De Overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige Dienst) wordt  aangegaan voor een periode van 12, 24 of 36 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Cliënt heeft de mogelijkheid om (voor zijn account als geheel) te kiezen voor automatische verlenging of voor handmatige verlenging. Deze methoden worden beschreven in respectievelijk artikel 12a en artikel 12b.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Cliënt op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht Cliënt een kopie van deze data te verschaffen. Voor zover de data persoonsgegevens betreffen, geldt in afwijking van het voorgaande, het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de Bijlage.
 4. Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Cliënt het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Dienstverlener reeds met instemming van Cliënt binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Cliënt wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
 7. Indien Cliënt enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Dienstverlener het recht alle met betrokken Cliënt gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12a. Verlenging

 1. Eenmaal per jaar ontvangt Cliënt per e-mail een factuur. Nadat is voldaan aan de betalingsverplichting wordt aan het einde van de overeengekomen termijn, onder voorbehoud van opzegging door Cliënt, de Dienst automatisch verlengd met 12 maanden.
 2. Bij een weigering of mislukking van de betaling na de verlenging van de Dienst is Cliënt gehouden aan het voldoen van de volledige vergoeding voor de verlenging van de Dienst.
 3. Indien Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is het Cliënt toegestaan om na automatische verlenging op elke dag op te zeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt hier verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 4. Cliënt kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Cliënt mag daarnaast ook per e-mail opzeggen.
 5. Indien na beëindiging blijkt dat Cliënt meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Dienstverlener het verschil restitueren.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Dienstverlener zal voor het door Cliënt verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Cliënt. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien Dienstverlener een pro-formafactuur heeft opgesteld, zal Dienstverlener na verwerking van de betaling een definitieve factuur aan Cliënt toesturen.
 3. Het is Dienstverlener toegestaan (pro-forma)facturen elektronisch te verzenden.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn van een factuur, is Cliënt die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Cliënt, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Cliënt wordt gelegd, Cliënt overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Cliënt die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens licentiegevers.
 2. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Cliënt de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Cliënt zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Dienstverlener, onverminderd het recht van Dienstverlener om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Dienstverlener zal geen kennis nemen van data die Cliënt opslaat en/of verspreidt via de systemen van Dienstverlener, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Dienstverlener ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Cliënt ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Cliënt staat er jegens Dienstverlener voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Cliënt vrijwaart Dienstverlener tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Cliënt toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 17. Klachten

 1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van de Dienst of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag Cliënt een reactie op de klacht verwachten.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Dienstverlener of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Cliënt een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Dienstverlener, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Cliënt.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Cliënt is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Dienstverlener kan dit doen zonder toestemming van Cliënt.