Algemene Voorwaarden van Jan Bakker WebTeksten (JBWT)

Sommige artikelen in onderstaande Voorwaarden worden pas van toepassing zodra op deze website een systeem met betaalde leestoegang is ingevoerd (waarschijnlijk begin 2025).

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Duurtransacties: duur en verlenging
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Dag: kalenderdag;

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van abonnementen op leestoegang tot blogs, waarvan de leveringsverplichting in de tijd is gespreid;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cliënt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die abonnementen op leestoegang tot blogs op afstand aan cliënten aanbiedt;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van abonnementen op leestoegang tot blogs, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Jan Bakker WebTeksten (JBWT);
Postadres: Piet Heinstraat 36, 5666EZ Geldrop;
Telefoonnummer: 06 1629 0558
E-mailadres: contact@janbakkerwebteksten.nl
KvK-nummer Eindhoven: 53158946

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cliënt.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de cliënt zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden abonnementen op leestoegang tot blogs. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden abonnementen op leestoegang tot blogs. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

de prijs exclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de cliënt te raadplegen is;
de manier waarop de cliënt, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de cliënt deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het abonnement op leestoegang tot blogs aan de cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de cliënt met klachten terecht kan;

b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de cliënt heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van fysieke producten indien de cliënt niet namens een bedrijf of organisatie optreedt:

1. Bij de aankoop van een fysiek product heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de cliënt of een vooraf door de cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de cliënt zoals omschreven in Artikel 6 uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer al dan niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de cliënt zoals omschreven in Artikel 6;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

en voor abonnementen op leestoegang tot blogs:
d. die vertrouwelijke resultaten van onderzoek bevatten;
e. die tot het intellectuele eigendom (copyright) van de ondernemer behoren;
f. die direct na aankoop toegang geven tot de te lezen vertrouwelijke informatie.

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden abonnementen op leestoegang tot blogs niet verhoogd.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de cliënt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de abonnementen op leestoegang tot blogs voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cliënt op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van abonnementen op leestoegang tot blogs.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan de organisatie kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen, met een maximum van 70% van de waarde van de bestelling.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot hetmoment van bezorging aan de cliënt of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, verlenging

Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van een abonnement op leestoegang tot blogs, mag door de ondernemer stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur
2. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag alleen de cliënt zoals vermeld in Artikel 6 na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de cliënt verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment dat de bestelling op deze website plaatsvindt.

2. Bij de verkoop van abonnementen op leestoegang tot blogs aan cliënten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de cliënt geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de cliënt heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de cliënt zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Versie nummer 1.1 van 07 mei 2024